اندازه گیری دو بعدی

این سیستم یک سیستم اندازه گیری با دقت بسیار بالا بوده که از ابزار اندازه گیری، برای تعیین محل قطعات تولید شده و یا بررسی ابعاد آنها مانند ضخامت، شعاع، زاویه و... استفاده می کند.

در این سیستم استانداردهای محاسباتی پیشرفته تصویر دیجیتال، جهت کالیبراسیون سیستم پیاده سازی شده است. این بدان معناست که محور مختصات مرجع بدون توجه به مقیاس و زاویه، می تواند هر کجای تصویر قرار بگیرد.

دقت اندازه گیری در این سیستم با توجه به سنسور و لنز به کار رفته می تواند تا یک میکرومتر باشد.