بازرسی رنگ و روشنایی

این سیستم از ابزار بازرسی رنگ و روشنایی جهت تشخیص و تطابق تصویر با نمونه مرجع در کاربردهای مختلف، با پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر بر مبنای CIE و مطابق با بینایی انسان مورد استفاده قرار می گیرد.

کمیسیون بین المللی رنگ و روشنایی CIE به همکاری در سراسر جهان برای تبادل اطلاعات مربوط به علم و هنر نور و روشنایی، رنگ، فوتوبیولوژی و تکنولوژی تصویر اختصاص یافته است. همچنین این کمیسیون توسط بسیاری از نهادهای معتبر نظیر ISO به عنوان یک نهاد بین المللی استاندارد شناخته شده است.