تطابق الگو و شکل ظاهری

این سیستم شامل الگوریتمهایی جهت یافتن الگوهای از پیش تعریف شده در تصاویر می باشد. این سیستم در کاربردهای زیادی نظیر جست و جوی اشیاء، تشخیص الگو و همترازی تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای یافتن موقعیت پیکسل یک الگوی تعریف شده در یک تصویر دلخواه به کار رفته و در برابر تغییرات جزئی نور محیط و چرخش تصویر مورد نظر منعطف بوده و با دقت بالایی کار می کند. ابزار تطابق الگو ابزاری است که به طور وسیعی برای یافتن یک الگوی دلخواه در تصویر مورد نظر و اندازه گیری موقعیت با دقت بالا به کار می رود.