مرلینو - سیستم اندازه گیری کرنش به روش فتوگرامتری
Merlino strain measurement system with photogrammetry

معرفی اجمالی محصول
مرلینو - سیستم اندازه گیری کرنش به روش فتوگرامتری

پیش بینی محدودیت های فرمینگ در sheet metal forming، جهت مشخص کردن شرایطی که ممکن است به necking و fracture منجر شود از همیت ویژه ای برخوردار هستند.

این سیستم از جدیدترین تکنولوژی تصویربرداری و پردازش دیجیتال سه بعدی جهت اندازه گیری کرنش بهره می برد.

کرنش معیاری از مقدار تغییر شکل یک جسم به علت نیروی اعمال‌شده به آن می­باشد. به صورت جزئی‌تر کرنش به عنوان مقدار تغییر شکل بر واحد طول جسم تعریف می­شود. کرنش می­تواند مثبت یا منفی باشد.

سیستم های ویژنی به عنوان جدیدترین دستگاه های اندازه گیری کرنش به شمار می روند.