فالکونیکس - سیستم بازسازی مدل سه بعدی از تصاویر دو بعدی به روش فتوگرامتری
Falconix 3D reconstruction system with photogrammetry

معرفی اجمالی محصول
فالکونیکس - سیستم بازسازی مدل سه بعدی از تصاویر دو بعدی به روش فتوگرامتری

سیستم اسکن سه بعدی فتوگرامتری